KVKK

17 May 2022 Yayımlayan : Sermedhavuz

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

Sermed Havuz Sistemleri Eğt. Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (“Sermed Havuz”) olarak; 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal
düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi,
saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi,
Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi
Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla
İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz Sermed Havuz Sistemleri Eğt. Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından
KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme,
ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz
kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda işlenebilecektir.
A. Ziyaretçilerimiz
Ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);
a) fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.
B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz
Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi
bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*)
kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);
a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
c) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
d) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
e) internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.
C. Müşterilerimiz
Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, görsel ve işitsel kayıt bilgileri (ör. fotoğraf ve video) finans
bilgileri, hukuki işlem bilgileri;
a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
d) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
e) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
f) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
g) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
h) reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
i) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
j) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
D. Potansiyel Müşterilerimiz
Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri;
a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
b) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
c) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir
E. Tedarikçi Çalışanımız
Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri,
mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);
a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
d) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
e) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
f) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
g) iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
F. Tedarikçi Yetkilimiz
Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri,
iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri,
pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;
a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
b) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
f) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
g) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler,
ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör.
telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar, web sitemiz ve ilgili
kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan
yollarla toplanmaktadır.
3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, Sermed Havuz Sistemleri Eğt. Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından;
yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde
belirtilmiş olan;
(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla;
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir.
4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?
a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve
ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla
paylaşılabilecektir.
b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş
faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla
gerekli olduğu ölçüde mali müşavirimize ve reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi
amacıyla açık rızaya istinaden web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza aktarılmaktadır.
Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak
kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara
aktarılabilecektir.
d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda
delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara
aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak
kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara
aktarılabilecektir.
d) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu
ölçüde bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler,
ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet
aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
Sermed Havuz Sistemleri Eğt. Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizi yurt
dışına aktarmamaktayız.
6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi
Sermed Havuz Sistemleri Eğt. Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait “https://sermedhavuz.com/”
adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca
sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla
bizlere iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Sermed Havuz Sistemleri Eğt. Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Esenkent Mah. Hoca Nasrettin Cad. No:106/1 Ümraniye/İstanbul
Mail: kvkk@sermedhavuz.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışan Adayı;
İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Sermed Havuz Sistemleri Eğt.
Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (Sermed Havuz) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin
işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK
kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır
Bize gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde veya bize ulaşmanıza aracı olan internet sitelerinde
belirttiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi
istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle
paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
 2. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, uyruk
  bilginiz;
 3. E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız;
 4. Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgileriniz (engellilik durumunuz
  gibi);
 5. Öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileriniz, uzmanlık bilginiz, yabancı dil
  bilgileriniz, yeteneklerinize ilişkin bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurs bilgileriniz,
  bilgisayar bilginiz, sınav sonucu bilginiz;
 6. İş tecrübelerinize ilişkin bilgileriniz (örneğin; daha önce çalıştığınız sektörler, firmalar,
  pozisyonunuz, sorumluluklarınız, aldığınız ücret);
 7. Fotoğrafınız;
 8. Sürücü belgesi bilgileriniz;
 9. Hobilerinize ilişkin bilgiler;
 10. Maaş beklentiniz;
 11. Askerlik durumu bilginiz,
 12. Referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, iletişim bilgileri),
 13. Özgeçmişinize kendi iradenizle eklediğiniz ancak bizim öngöremeyeceğimiz diğer
  bilgileriniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.
  Söz konusu verileriniz, iş başvurunuzun onaylanmaması halinde 6 aya kadar, onaylanması
  halinde ise işyerinden ayrılmanızdan itibaren 10 yıla kadar Sermed Havuz Sistemleri Eğt.
  Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nezdinde saklanabilecektir.
 14. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
  Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet
  Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

İş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi,
Sizinle iletişim kurulabilmesi,
Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespitinin
sağlanması,

Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup
olmadığınızı tespit edilebilmesi,
Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp
çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,
Şirket araçlarının kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın
tespitinin sağlanması,
Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin
Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,
Mülakata geldiğinizde insan kaynakları birimimiz tarafından kolaylıkla hatırlanabilmeniz,
Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde
özlük dosyasının hazırlanabilmesi,
İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup
olmadığının tespiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum
sağlanabilmesi.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemi Kullanarak Ve Hangi Hukuki Sebeplere
  Dayanarak İşliyoruz?

  Söz konusu kişisel veriler, açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer alan (I)
  “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (II)
  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve (III) “ bir sözleşmenin kurulması
  veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
  verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin
  internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla
  (örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.
 2. Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
  Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep
  halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
 3. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl
  Erişebilirsiniz?

  KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna
  Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Sermed Havuz Sistemleri Eğt.
  Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
  güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce
  bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini
  kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Çerez Politikası

Sermed Havuz Sistemleri Eğt. Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. olarak internet sitemizden en
verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler
kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından veya
aşağıdaki detaylı çerez kaldırım açıklamasından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.
Ancak bunun internet sitemizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.
Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitemizde yer alan çerez
kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet
sitemizde yer alan Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.
Çerezlerimiz, internet sitemizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim
sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır.
Çerezler kullanım amaç ve şekillerine göre farklı başlıklarda değerlendirilebilirler. Bu
başlıklardan bazıları aşağıda açıklanmıştır;

Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı
değillerdir. Sitemizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla
kullanılırlar.
Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erene kadar
tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir
sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.
Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan
çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.
Zorunlu çerezler: https://sermedhavuz.com/ internet sitenin düzgün şekilde çalışabilmesi
için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi amacıyla kurulan anonim nitelikte
çerezlerdir.
İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması ve gezinme deneyiminizi
geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini,
hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitemizdeki trafiği görerek
bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte
çerezler de anonimdir.
Sermed Havuz Sistemleri Eğt. Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin internet sitesi ve/veya sitende
veya mobil webde oturum çerezleri, zorunlu çerezler, kalıcı çerezler ile işlevsel ve analitik
çerezleri kullanmaktadır.
Sitemizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezler
şunlardır:
Google Tag Manager: Bu çerezler bir dahaki ziyaretinizde sizi tanımamıza izin veren
cihazınıza özgün ve rastgele oluşturulmuş bir kimlik (ID) atayarak internet sitesi kullanımınızı
analiz etmemizi sağlayacaktır. Bilgileriniz tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve
Google tarafından işlenir.

Kullanıcı internet tarayıcılarının “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya
”  www.allaboutcookies.org  ” veya ” www.youronlinechoices.eu  ” adresini ziyaret ederek kalıcı
çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı
kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, veya
mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine
erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Çerezler nasıl silinir?

Çerezlerin çoğunun silinmesi kolaydır. Sadece tarayıcınızı seçin ve talimatları izleyin.
Chrome

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. Bir zaman aralığı seçin. www.akkasgroup.com
 3. ‘Çerezler ve diğer site verileri’ onay kutusunu seçin.
 4. “Verileri temizle” düğmesini tıklayın.

Firefox

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. Temizlenecek bir zaman aralığı seçin.
 3. ‘Çerezler’ onay kutusunu seçin. www.akkasgroup.com
 4. “Şimdi temizle” düğmesini tıklayın.

Safari

 1. Safari menüsünden Tercihler’ i seçin.
 2. Gizlilik sekmesine gidin. www.akkasgroup.com
 3. ‘Web sitesi verilerini yönet’ i tıklayın.
 4. ‘Tümünü Kaldır’ ı tıklayın.

Edge

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. ‘Çerezler ve kaydedilmiş web sitesi verileri’ onay kutusunu seçin.
 3. “Temizle” düğmesini tıklayın. www.akkasgroup.com

Internet Explorer

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. ‘Çerezler ve web sitesi verileri’ onay kutusunu seçin. www.akkasgroup.com
 3. “Sil” düğmesini tıklayın.

Güvenlik Kameraları Hakkında Detaylı Aydınlatma Metni için tıklayınız .

Kurumsal KVKK Politikası için tıklayınız .

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu için tıklayınız .

Whatsapp Danışma Hattı
Hemen Arayın !